:: JustUsers.net ::

:: Just Never Die ! :: => ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: โอเค แมส ที่ 28 กรกฎาคม 2553, 16:24:39 น.

หัวข้อ: กรมการศาสนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา
เริ่มหัวข้อโดย: โอเค แมส ที่ 28 กรกฎาคม 2553, 16:24:39 น.
กรมการศาสนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา

กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ขอเชิญศาสนิกชนทุกศาสนาได้แก่ ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  และศาสนาซิกข์  เข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา  ณ  ศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการฯ  ๖๐๐  แห่งทั่วประเทศ  เพื่อพลิกฟื้นบทบาทของศาสนสถาน ให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนดังเช่นอดีต ผ่านกระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับประโยชน์ของคนในชุมชน ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม  สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นสร้างคนเป็นคนดี  เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและอยู่เย็นเป็นสุข
สอบถามรายชื่อศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการฯ  ได้ที่สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม โทร.  ๑๗๖๕