<< คำสั่ง Error คืออะไรบ้าง? เราลองมาดูกันจ้ะ >>
 
Error 602 : The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another program.

สาเหตุ : โมเด็มกำลังถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่ เช่น โปรแกรมรับ - ส่งโทรสาร หรืออื่นๆ
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการยกเลิกการใช้โปรแกรมอื่นที่กำลังใช้งานโมเด็ม

สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์


Error 629 : You have been disconnected from the computer you dialed.


สาเหตุ : พิมพ์รหัสใช้งานผิด หรือจำนวนชั่วโมงการใช้งานโมเด็มหมด
วิธีการแก้ไข : ลองพิมพ์รหัสใช้งานดูอีกที หรือตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอินเตอร์เน็ต

สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

สาเหตุ : ตั้งค่าความเร็วสูงสุด (Maximum speed) สูงเกินไป
วิธีการแก้ไข : ทำการตั้งค่า Maximum speed ของโมเด็มให้เหมาะสม เช่น ความเร็วของโมเด็ม 56 K ควรตั้งค่าไว้ไม่เกิน 115200 โดยกำหนดได้ที่ Modem Configuration

สาเหตุ : ตั้งความเร็วของโมเด็มช้าเกินไป
วิธีการแก้ไข : ทำการตั้งค่า Maximum speed ให้เร็วขึ้น


Error 630 : The computer is not receiving a response from the modem.


สาเหตุ : โมเด็มกำลังถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่
วิธีการแก้ไข : ให้คุณยกเลิกการใช้โปรแกรมอื่นที่กำลังใช้งานโมเด็ม

สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ : ถ้าใช้โมเด็มแบบภายนอกอาจจะเกิดจากไม่ได้เปิดโมเด็ม หรือต่อสายไม่ครบ
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการตรวจสอบดูว่าได้เปิดโมเด็มหรือยัง รวมทั้งตรวจสอบปลั๊กและสายต่างๆ ว่าต่อเรียบร้อยดีหรือไม่

สาเหตุ : โมเด็มเสีย
วิธีการแก้ไข : นำไปให้ช่างตรวจดู

สาเหตุ : เกิดจากโมเด็มไม่ทำงาน หรือไม่ตอบสนอง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ : เกิดจากตั้งค่าพอร์ตของโมเด็มไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข : ตรวจสอบพอร์ตของโมเด็มดูว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทั่วไปโมเด็มแบบติดตั้งภายในจะใช้พอร์ต COM3 หรือ COM4 ซึ่งเป็นพอร์ต COM เสมือน (Virtual COM Port)


Error 635 : Cannot establish the Dial-Up Networking session.


สาเหตุ : พิมพ์รหัสใช้งานผิด หรือจำนวนชั่วโมงการใช้งานโมเด็มหมด
วิธีการแก้ไข : ลองพิมพ์รหัสใช้งานดูอีกที หรือตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอินเตอร์เน็ต

สาเหตุ : มีผู้อื่นกำลังใช้งานรหัสนี้อยู่
วิธีการแก้ไข : ให้คุณตรวจสอบดูว่ามีใครกำลังใช้งานรหัสนี้อยู่หรือเปล่า

สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ : ลงไดรเวอร์โมเด็มไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ลงไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการลงไดรเวอร์โมเด็มให้ถูกต้องและควรเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย

สาเหตุ : เกิดจากตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลองลบตัวเชื่อมต่อเดิมทิ้งไปและสร้างอันใหม่ จากนั้นลองต่ออินเตอร์เน็ตดูอีกครั้ง


Error 645 : Internal Authentication Error


สาเหตุ : เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโมเด็ม
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ : เกิดจากตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลบตัวเชื่อมต่อเดิมทิ้งไปและสร้างอันใหม่ จากนั้นลองต่ออินเตอร์เน็ตดูอีกครั้ง


Error 650 : The computer you're dialing into does not respond to a network request.
Error 650 : Modem not responding


สาเหตุ : เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโมเด็ม
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ ( กรณีที่เป็นโมเด็มแบบภายนอก ให้ปิดโมเด็มโดยให้อยู่ในสถานะ off ถ้าไม่มีปุ่มเปิด - ปิด ให้ถอดปลั๊กไฟออก และลองเชื่อมต่ออีกครั้ง )

สาเหตุ : เกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลองถอดเครื่องโทรศัพท์หรือโทรสารที่ต่อพ่วงออก

สาเหตุ : เกิดจากตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลบตัวเชื่อมต่อเดิมทิ้งไปและสร้างอันใหม่ จากนั้นลองต่ออินเตอร์เน็ตดูอีกครั้ง

สาเหตุ : ระบบปฏิบัติการมีการเรียกใช้ RNAAPP ซึ่งต้องมีการเปิดใช้พอร์ตของโมเด็ม ทำให้โมเด็มเกิดความผิดพลาดและไม่ตอบสนอง
วิธีการแก้ไข : กดปุ่ม <Ctrl+Alt+Delete> และเลือกปิดโปรแกรม RNAAPP จากนั้นลองต่อใหม่อีกครั้ง


Error 666 : Device not Ready , Your modem (or other connecting devices) is not functioning.


สาเหตุ : เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโมเด็ม
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ : ลงไดรเวอร์โมเด็มไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ลงไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการลงไดรเวอร์โมเด็มให้ถูกต้องและควรเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย


Error 676 : The line is busy.


สาเหตุ : เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโมเด็ม
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ : เกิดจากหมายเลขที่เชื่อมต่อเข้า ไอเอสพี คู่สายเต็มหมด
วิธีการแก้ไข : ถ้า ไอเอสพี ที่เราใช้สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้หลายเบอร์ ให้ลองเปลี่ยนเบอร์ที่ใช้เชื่อมต่อเป็นเบอร์อื่น หรือถ้ามีเบอร์เดียวก็ให้กำหนดให้ตัวเชื่อมต่อเองแบบอัตโนมัติ

สาเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ถูกระงับหรือใช้งานไม่ได้ หรือมีปัญหาที่ชุมสายโทรศัพท์
วิธีการแก้ไข : ให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์นั้นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

สาเหตุ : กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลองตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูกต้องหรือไม่


Error 678 : The computer you are dialing into is not answering.
Error 678 : There is no answer.


สาเหตุ : อาจเกิดจากปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง (Server)
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการตรวจสอบสายโทรศัพท์ดูว่ามีสัญญาณตามปกติหรือไม่

สาเหตุ : ลงไดรเวอร์โมเด็มไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ลงไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด โมเด็มตรวจสอบได้ว่ามีการหมุนโทรศัพท์ผิดหมายเลข
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการลงไดรเวอร์โมเด็มให้ถูกต้องและควรเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย


Error 691 : The computer you're dialing into cannot establish a Dial - Up Networking connection.
Error 691 : Access denied because user name and/or password is valid on the domain.


สาเหตุ : พิมพ์รหัสใช้งานผิด หรือจำนวนชั่วโมงการใช้งานโมเด็มหมด
วิธีการแก้ไข : ลองพิมพ์รหัสใช้งานดูอีกที หรือตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอินเตอร์เน็ต

สาเหตุ : มีผู้อื่นกำลังใช้งานรหัสนี้อยู่
วิธีการแก้ไข : ให้คุณตรวจสอบดูว่ามีใครกำลังใช้งานรหัสนี้อยู่หรือเปล่า

สาเหตุ : กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูกต้องหรือไม่

สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ : Access Server มีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ให้คุณติอต่อ ไอเอสพี เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ไอเอสพี หรือไม่


Error 692 : Hardware failure in port or attached devices.


สาเหตุ : เกิดจากโมเด็มไม่ทำงานหรือไม่ตอบสนอง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งปิดโมเด็มด้วย

สาเหตุ : เกิดจากตั้งค่าพอร์ตของโมเด็มไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการตรวจสอบพอร์ตของโมเด็มดูว่าถูกต้องหรือไม่


Error 718 : The computer you're dialing into cannot establish a Dial - Up Networking connection.
Error 718 : PPP time out.


สาเหตุ : เกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลองถอดเครื่องโทรศัพท์หรือโทรสารที่ต่อพ่วงออก

สาเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูกต้องหรือไม่

สาเหตุ : เกิดจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทางไม่ตอบสนอง หรือสัญญาณไม่ดี
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลองปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดใหม่ และตรวจสอบรหัสการใช้งานดูว่าถูกต้องหรือไม่


Error 720 : Dial - Up Networking could not negotiate a compatible set of network protocols you specified in the Server Type settings. Error 720 : No PPP control protocols configured.


สาเหตุ : เกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลองถอดเครื่องโทรศัพท์หรือโทรสารที่ต่อพ่วงออก

สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูกต้องหรือไม่

สาเหตุ : ยังไม่ได้ตั้งค่าโปรโตคอล PPP
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการติดตั้งโปรโตคอล PPP ตรง Networking ใน Properties ของตัวเชื่อมต่อ


ความหมายของ Error Message ต่างๆ ในโปรแกรม Internet Explorer


400 Bad File Request

ไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาด เช่น มีการใช้ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด

401 Unauthorized
ไม่อนุญาตให้เข้าเว็บไซต์นั้น เพราะไม่มีตัวเข้ารหัส (Encryption key) หรืออาจจะเกิดจากการใส่พาสเวิร์ดผิดก็เป็นได้ ซึ่งในกรณีที่คุณอาจจะใส่พาสเวิร์ดผิดให้ลองตรวจดูให้แน่ใจอีกครั้งว่าได้ใส่รหัสที่ถูกต้องไปแล้ว โดยทางเว็บนั้นตัวอักษรเล็ก - ใหญ่จะถือว่าแตกต่างกัน (case sensitivity)

403 Forbidden/Access Denied

คล้ายกับ error 401 คือไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้น

404 File Not Found
เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่

408 Request Timeout
ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่

500 Internet Error
ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)

501 Not Implemented
เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ

502 Service Temporarily Overloaded
เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้

503 Service Unavailable
เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว

Connection Refused by Host
อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง


เขียนโดย คุณ แจ่มใส / Com-th.net
อ้างอิงจากหนังสือ "เส้นทางลัด ท่องโลกอินเตอร์เน็ต โดย คุณณัฐพร มักอุดมลาภ"